Ga naar de inhoud

Algemene verkoopsvoorwaarden

Elke bestelling houdt de aanvaarding in van onze algemene verkoopsvoorwaarden.

De prijzen op de offerte, zelfs bij definitieve bestelling, zijn indicatief en kunnen naar gelang van de markomstandigheden ( prijsschommelingen in o.a. voeding, energie, arbeidskost enz.…) bij de eindafrekening aangepast worden. De klant zal van de prijsaanpassing voorafgaandelijk op de hoogte gesteld worden.

In geval van een bestelling zijn alle personen die daarbij betrokken zijn, hoofdelijk en ondeelbaar verantwoordelijk voor de betaling van het volledige factuurbedrag.  Bij huwelijken zijn de beide families hoofdelijk en ondeelbaar verantwoordelijk voor de betaling van het volledige factuurbedrag.  De verdeling tussen de families onderling behoort in geen geval tot onze bevoegdheden.  De aanvaarding van de gedeeltelijke betaling door één van de klanten of door één van de families ontslaat hen in geen geval van hun hoofdelijke plicht.

Klachten worden enkel aanvaard op de dag van het evenement (feest, maaltijd, banket, receptie, seminarie, avondgebeuren of andere activiteit).  Alle facturen zijn betaalbaar zonder korting op onze hoofdzetel en dit binnen een termijn van 8 dagen na factuurdatum.

In het geval een factuur nog niet betaald zou zijn 15 dagen na de datum van het evenement zal het bedrag of het nog verschuldigde saldo automatisch vermeerderd worden, na al of niet ingebrekestelling, met een schadebeding van 12 %, met een minimum van 50,00 € en een maximum van 2000,00 € bij wijze van een forfaitaire schadevergoeding.

Bij betaling van een voorschot door de klant wordt de overeenkomst tussen partijen definitief en bindend, zelfs als zijn de documenten nog niet door alle partijen getekend.

Elke annulering van een bestelling dient schriftelijk te gebeuren en wordt onderworpen aan de volgende bepalingen:

  • In geval van annulering wordt het voorschot niet terugbetaald. Deze schadeloosstelling geldt eveneens indien de annulering uitgaat van Salons Cortina, behoudens in geval van overmacht.
  • Een 2° voorschot ten belope van 75% van het facturatiebedrag dient betaald te worden 1 maand voor het feest. Het resterende saldo binnen de 8 dagen, na factuurdatum. 
  • Bij annulering binnen de maand voor het feest, moet het volledige bedrag betaald worden aan de verkoper vermeerderd met een schadevergoeding gelijk aan de resterende kostprijs van het feest ( gezien o.a. geen mogelijkheid tot herverhuring van de feestzaal, vastgelegde personeel, bestelde goederen….)
  • Elke annuleringvergoeding zal worden vermeerderd tot het bedrag van de reële kosten wanneer die hoger zouden blijken dan de schadevergoeding waarvan sprake in de vorige paragraaf.

Elke wijziging van de bestelling dient ten laatste elf kalenderdagen voor de voorziene datum van het evenement te gebeuren.  Vanaf de tiende dag kan de bestelling niet meer verminderd worden en zal het bedrag ervan worden gebruikt als minimumbasis voor de facturatie.

Elk geschil behoort tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de verkoper.

Beide partijen verklaren zich akkoord met de bijzondere en algemene verkoopsvoorwaarden.

Algemene contactgegevens
Eccellenza
Sint Anna 2
8500 Kortrijk
België
info@eccon.be
www.eccellenza.be
056/70 18 53